e-Defter Verme Süreleri, e-Defter Berat Yükleme Süreleri

e-Defter Verme Süreleri, e-Defter Berat Yükleme Süreleri

e-Defter Oluşturma ve İmzalama Süresi ile e-Defter Beratlarının GİB Sistemlerine Yüklenme Süresi Uzatıldı!

e-Defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 2 Ocak 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Ocak 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

GİB tarafından yayınlanan Sirkülere ulaşmak içi tıklayınız.

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali Uzatıldı!

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.11.2023 günü sonu itibarıyla sona erecek mücbir sebep hali 30.4.2024 Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Buna kapsamda;

  • Mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 30.4.2024 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.5.2024 Çarşamba günü sonuna kadar verilebilecek.
  • Bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ile 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ve 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksiti 31.5.2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecektir.
  • Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ile deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ise her bir vade tarihi itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilerek, normal vade tarihlerinden itibaren 1 yıllık sürenin sonuna kadar; 1 yıllık sürenin 31.5.2024 tarihinden sonrasına tekabül etmesi durumunda ise 31.5.2024 günü sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

GİB tarafından yayınlanan duyuruna ulaşmak için tıklayınız.

Gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükelleflerinin elektronik defterlerini ve e-Defter beratlarını belirlenen süreler içinde Gelir İdaresi Başkanlığına iletmeleri zorunludur.

Gerçek kişilerin elektronik defterlerini ilgili olduğu ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar, e-İmza ve Mali Mühür ile imzalamaları gerekir. Aynı şekilde tüzel kişilerin de ilgili olduğu ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) Mali Mühür ile onaylamaları gerekmektedir. İmzalanan ve mühürlenen defterlerin berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmeleri zorunludur.

e-Defter gönderme süreleri

e-Defter berat dosyalarının oluşturulma, yüklenme süreleri aylık veya geçici vergi dönemleri tercihine göre değişkenlik göstermektedir. Elektronik defter yükleme süreleri aşağıdaki gibidir:

e-Defter Verme Süreleri

e-Defter gönderme süreleri uzatıldı mı?

e-Defter gönderme süreleri ile ilgili herhangi bir süre uzatılması veya erteleme söz konusu değildir. e-Defter ve berat dosyalarının ertelenmesi veya uzatılması ile ilgili en güncel duyuruları buradan takip edebilirsiniz.

Berat yüklemenin son günü tatile denk gelirse ne olur?

Berat yüklenmesinin son günü hafta sonu tatiline veya resmi tatile denk gelmesi halinde takip eden ilk iş gününde yükleme yapılabilir.

e-Defter geç yükleme cezası nedir?

Usul ve esaslara aykırı şekilde e-Defter oluşturan veya e-Defterleri, berat dosyaları ile muhasebe fişlerini yetkili makamlara ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

e-Defter uygulaması mükelleflerinin Tebliğde açıklanan süreler içinde e-Defter ve berat dosyalarını oluşturmaları, onaylamaları ve GİB'e iletmeleri zorunludur. Defter ve berat dosyalarının GİB sistemlerine yüklenmemesi, geç yüklenmesi durumunda Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

Özel usulsüzlük cezalarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No: 1'de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Sıra No:3'e ulaşmak için tıklayınız.

Elektronik Defter Genel Tebliği Sıra No: 1'e ulaşmak için tıklayınız.

Portal Giriş
whatsapp icon WhatsApp